Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 7/9/2021

84 nước, 13 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ