Tjbbknbcj 1491 +14
chi1998 1437 -14

Kiểu: Cờ úp, 10/9/2021

94 nước, 10 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết