chi1998 1423 +20
Tjbbknbcj 1505 -20

Kiểu: Cờ úp, 10/9/2021

54 nước, 5 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua