chi1998 1461 -16
Tjbbknbcj 1467 +16

Kiểu: Cờ úp, 10/9/2021

79 nước, 9 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết