chi1998 1434 -13
Tjbbknbcj 1494 +13

Kiểu: Cờ úp, 10/9/2021

49 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ