Chatvat 2214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

48 nước, 4 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết