Chatvat 2214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

80 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết