Yen1 1357 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/9/2021

39 nước, 4 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết