Quân đen 0 0
Yen1 1357 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/9/2021

43 nước, 4 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ