Yen1 1357 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/9/2021

51 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết