Quân đen 0 0
Yen1 1357 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/9/2021

76 nước, 8 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua