Yen1 1357 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/9/2021

120 nước, 11 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ