tranluctb 1441 -14

Kiểu: Cờ tướng, 15/9/2021

59 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua