Yen1 1449 -15
Haisinh 1462 +15

Kiểu: Cờ úp, 15/9/2021

57 nước, 9 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua