Haisinh 1477 +14
Yen1 1434 -14

Kiểu: Cờ úp, 15/9/2021

20 nước, 1 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết