tranluctb 1423 +19

Kiểu: Cờ tướng, 15/9/2021

31 nước, 4 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ