bietkichmy 1654 -15
Phantu 1683 +15

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

79 nước, 11 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua