Vlog 1594 -10
Conlocxanh 1721 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

87 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết