Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 8 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết