saule 1623 +12
AGianh 1542 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

32 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua