duyanh1 1495 +12
hair 1400 -12

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

62 nước, 7 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết