anhtho8899 1275 +19
daovankhoi 1338 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

78 nước, 7 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua