Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

110 nước, 15 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết