Binhnhat 1370 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

11 nước, 1 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ