datdatG 1509 -14
Kienky 1552 +14

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

123 nước, 22 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ