Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

50 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua