daoduyvu 1539 +17
bpbpbp 1568 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

78 nước, 7 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua