kt0072003 1756 +8
kythu01 1561 -8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

74 nước, 7 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết