Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

55 nước, 8 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua