Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

88 nước, 8 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết