phucnhan 1623 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

131 nước, 14 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết