Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 4 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua