NguyenVui 1303 -12
hair 1388 +12

Kiểu: Cờ tướng, 15/9/2021

23 nước, 2 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ