Kiểu: Cờ tướng, 15/9/2021

33 nước, 4 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua