tenten 1435 +12
Pumped 1356 -12

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

42 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua