Pumped 1365 -13
tenten 1426 +13

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

33 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua