12345678 1636 -19
Tjbbknbcj 1567 +19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

61 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua