Yen1 1385 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

70 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết