Quân đen 0 0
Yen1 1385 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

57 nước, 7 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua