Yen1 1385 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

65 nước, 7 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ