Clv1 1533 -6

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

46 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua