Clv1 1521 +27

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

105 nước, 20 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ