Clv1 1548 -7

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

21 nước, 2 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua