Clv1 1541 -6

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

68 nước, 10 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết