Clv1 1585 -9

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

69 nước, 11 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua