Clv1 1576 -9

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

2 nước, 0 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua