Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

126 nước, 22 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết