Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

41 nước, 8 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ