Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

70 nước, 10 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ