cu002 1589 -19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

31 nước, 3 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ